Badania

Faculty of Physics and Astronomy became the beneficiary of the ministerial program Regional Initiative of Excellence

W kategori

The aim of the contest of the Ministry of Science and Higher Education under the Regional Excellence Initiative program was to support particular groups of sciences in twelve regions of Poland. The selection of groups made by the Ministry was based on the so-called regional smart specializations, i.e. areas of the economy and science that have been identified as priorities for the development of a given region.

30.11.2018

Wydział Fizyki i Astronomii beneficjentem ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

W kategori

Celem pilotażowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów gospodarki i nauki, które zidentyfikowano jako priorytetowe dla rozwoju danego regionu. Z tego tytułu, w ramach grupy nauk ścisłych i inżynierskich, projekt LABORATORIUM INŻYNIERII BADAŃ MATERIAŁOWYCH, będący efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym, otrzyma w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości około 12 mln złotych (z czego prawie 8,5 mln zł na najnowocześniejszy sprzęt badawczy). Kierownikiem projektu jest dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii, a osobą odpowiedzialną w projekcie z ramienia Wydziału Mechanicznego jest dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ.

08.11.2018

Long-lived heaviest high-K isomers?

W kategori

The super-heavy elements which have all been manufactured in the laboratory, are highly unstable systems with extremely low production cross sections. Due to this the creation of new ones is very difficult. On the other hand, not all super-heavy isotopes of known super-heavy elements have been produced yet, and it is not excluded that among them “hide” some surprisingly long-lived one, either in its ground states or excited isomeric states. Therefore, it may be worthwhile to search for such nuclei and for such long-lived configurations, where its enhanced stability may result from the K-isomerism phenomenon which is based mainly on the (partial) conservation of the K-quantum numbers.

07.11.2018

Długożyciowe izomery pierwiastków superciężkich?

W kategori

Pierwiastki superciężkie, które wytwarzane są wyłącznie w specjalistycznych laboratoriach, to układy wysoce niestabilne, charakteryzujące się niezwykle małymi przekrojami czynnymi na ich produkcję. Z tego też względu wytwarzanie nowych, o jeszcze większych liczbach protonów, to zadanie niezwykle skomplikowane jak i kosztowne.

07.11.2018

Research in the academic year 2013/2014

W kategori

Basic research:
"Physics of linear and non-linear systems in the classical and quantum description" (507-09-02-51)

The aim of the research tasks was to further strengthen the research capacity of the Institute of Physics in the field of theoretical physics and experimental physics. The theoretical part of the investigations was related to optics and quantum computing, high energy physics and particle physics, solid state physics, mathematical methods of physics, methods of statistical physics, computer simulation, statistical analysis methods, and methods of medical physics.

07.03.2014

Scientific research in the academic year 2012/2013

W kategori

Major research tasks carried out at the Institute of Physics:
1. Research in the field of quantum optics.
2. The study of luminescence spectroscopy, EPR, NMR, FMR.
3. Mathematical methods in classical and quantum physics.
4. Molecular magnetism (modeling low-dimensional quantum molecular magnetic materials).
5. Nanostructures / nanomaterials using magnetic nanoparticles.
6. Transport phenomena for molecules, ions, nanoparticles.
7. Phase transitions, critical phenomena, fluctuations.
8. Nonlinear systems in physics.
9. Nuclear physics
10. Elementary particles, symmetries.
11. Medical physics.

03.10.2013

Scientific cooperation (2008-2011)

in

Scientific cooperation of the Institute of Physics University of Zielona Gora with research centers in other countries for the last four full years (2008-2011). Points on the map represent a joint scientific publication, jointly organized scientific conference or joint research grant.

Badania naukowe w roku akademickim 2010/2011

W kategori

Badania podstawowe w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2010/2011 miały charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Dotyczyły one następujących zagadnień:
- Zagadnienia teoretyczne: optyka kwantowa, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, fizyka ciała stałego, fizyka statystyczna, metody matematyczne fizyki oraz metody modelowania układu wielu cząstek, fizyka w zastosowaniach biomedycznych.
- Zagadnienia doświadczalne: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR), fizyka centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetycznych i optycznych materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych.

Zagadnienia teoretyczne i doświadczalne realizowane wspólnie: metoda rezonansu ferromagnetycznego, nowe materiały/nanomateriały, fizyka sygnałów (elektrokardiologia).

02.02.2012

Badania naukowe w roku akademickim 2009/2010

W kategori

Badania podstawowe prowadzone w Instytucie Fizyki mają charakter zarówno teoretyczny i doświadczalny. Badania teoretyczne dotyczyły zagadnienia symetrii w fizyce mikroświata, kryteriów całkowalności układów hamiltonowskich, zagadnień optyki kwantowej, metod badania układów kwantowych z więzami, badania ewolucji stanów nietrwałych, dynamiki układów równowagowych i nierównowagowych, w tym dynamiki układów złożonych, metod modelowania i symulacji układów klasycznych i kwantowych. Badania doświadczalne koncentrowały się na spektroskopii EPR i FMR i nowych materiałach i nanomateriałach funkcjonalnych, metodach pomiaru. W tym przeprowadzono badania absorpcji optycznej i luminescencji materiałów szklistych. Przygotowane i przeanalizowane ze względu na własności magnetyczne zostały próbki szkieł porowatych z nanocząstkami magnetycznymi.

Badania naukowe w roku akademickim 2008/2009

W kategori

W Instytucie Fizyki prowadzone są badania zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne. Badania teoretyczne dotyczą głównie zagadnień fizyki cząstek elementarnych, fizyki wysokich energii, fizyki ciała stałego, optyki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych fizyki. Badania teoretyczne wspierane są tematami realizowanymi eksperymentalnie.

Konkurs o przyznanie środków na prowadzenie w 2020 roku badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne (wyniki)

W kategori

Instytut Fizyki ogłasza konkurs o przyznanie środków z części subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na UZ na prowadzenie w 2020 roku badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.
Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Studiów Doktoranckich i doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w dyscyplinie nauki fizyczne.

29.04.2020

Dotacja na zakup aparatury

W kategori

505.000 zł na projekt Mikroskop sił atomowych otrzymał zespół naukowców z Instytutu Fizyki UZ pod kierownictwem dr hab. Mirosława Dudka, prof. UZ. Finansowanie pochodzi z ministerialnego programu na inwestycje w tym zakup, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą. Inwestycja otworzy drogę do rozpoczęcia nowych programów badawczych z zakresu fizyki nanomateriałów, metamateriałów, fizyki powierzchni. Możliwości zakupionego mikroskopu sił atomowych to m.in. wizualizacja badanych próbek w różnych warunkach, w powietrzu i cieczy, możliwość pomiaru pracy wyjścia, możliwość użycia przystawki temperaturowej w szerokim zakresie temperatur, litografia, możliwość pomiarów w trybie obrazowania magnetycznego.

14.05.2018

Professor Wiesław Leoński awarded the title of Distinguished Referee

W kategori

Every year, all section editors of The European Physical Journal (EPJ) published by the Springer Verlag choose particularly outstanding persons from all current reviewers to express the appreciation for their personal responsibility for the quality and timeliness of work.
EPJ arose in 1998 as a merger and continuation of Acta Physica Hungarica, Anales de Física, Czechoslovak Journal of Physics, Il Nuovo Cimento, Journal de Physique, Portugaliae Physica and Zeitschrift für Physik. Currently, it belongs to a group of leading european physical journals indexed in the most important databases, such as Web of Science, Scopus and others. Moreover, there are 25 European national physical associations represented in the EPJ's Scientific Committee.

12.01.2018

Prof. dr hab. Wiesław Leoński nagrodzony tytułem Distinguished Referee

W kategori

Każdego roku edytorzy wszystkich sekcji czasopisma The European Physical Journal (EPJ), wydawanych przez wydawnictwo Springer, wybierają spośród pełnego grona recenzentów grupę osób szczególnie wyróżniających się. Wybór ten jest oparty na podstawie analizy fachowości, terminowości i wkładu pracy poszczególnych recenzentów.

12.01.2018

Department of Material and Medical Physics

W kategori

Description:
Interdisciplinary research in medical physics and materials physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology

Research topics include the field of medical physics and material physics for its applications in medicine and bio-nanotechnology. Materials degradation studies are also being performed. The main tasks in the material physics part are the development and synthesis of new materials and nanomaterials (nanoparticles, nanorods, nanotubes) in the subect of chemical reaction regulators, in the transport of drugs, protective coatings of materials, and filters. Research in metamaterials, including magnetic systems, is being intensively conducted. Experimental works are supported by theoretical models and computer simulations.

In the part directly related to medical physics, the research concerns the phenomenon of asymmetry of heart rhythm and methods of its quantitative analysis. Work is underway on implanting devices such as cardiac pacemakers, ICD and CRT(D) and electrophysiological studies.

Key words: magnetic nanoparticles, magnetic hyperthermia, phase transitions, metamaterials, nonlinear physics, immunological immune responses, genomics, cardiology, heart rate variability, heart rate asymmetry, electrophysiology.

• Head of the materials research group is dr. hab. Miroslaw R. Dudek, prof. UZ
The group is the memeber of COSSMAT network. The research collaboration with Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), the German Aerospace Center is performed.

• Head of the medical physics research group is dr hab. Jaroslaw Piskorski, prof. UZ

12.10.2017

Ostateczna granica układu okresowego pierwiastków?

W kategori

Pierwszą udaną syntezę pierwiastka cięższego od uranu wykonano w 1940 roku w Berkeley (USA). Wytworzono tam pierwiastek charakteryzujący się liczbą protonów Z=93, który nazwano później neptunem. Eksperyment ten zapoczątkował "produkcję" kolejnych, coraz to cięższych układów, tak że do roku 1952 zostały odkryte wszystkie aż po ferm, tj. Z=100. Dalsze poszerzanie tablicy Mendelejewa nie postępowało jednak już tak szybko. Wraz z rosnącą liczbą Z synteza takiego pierwiastka staje się procesem coraz rzadszym a tym samym i trudniejszym do wykonania. Problem ten (i związane z nim często ogromne koszty) nie powstrzymywały jednak naukowców od prób dalszego ich wytwarzania.

07.04.2016

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - Festiwal Nauki 2014

W kategori

Dlaczego niebo jest niebieskie? Skąd bierze się tęcza? Dlaczego samolot lata? To pytania, którymi dzieci wprawiają niejednokrotnie w zakłopotanie swoich wychowawców i rodziców. Można śmiało powiedzieć, że już trzylatek staje się fizykiem, fizykiem teoretykiem i doświadczalnikiem – podczas zabaw odkrywa i weryfikuje prawa mechaniki, akustyki, optyki.
Takie zabawy są wypełnione zazwyczaj niezwykłą radością twórczą małego odkrywcy. Poznawanie praw przyrody to przecież wspaniała zabawa i fascynująca życiowa przygoda.
Festiwal Nauki to szczególna chwila, kiedy nauka zamknięta w murach uczelni i hermetycznych w laboratoriach, wychodzi na ulicę. Tegoroczna oferta Instytutu Fizyki obejmowała dwa projekty: Nanomagnesy oraz Akademię Małego Badacza.

23.06.2014

Badania Naukowe w roku akademickim 2013/2014

W kategori

Badania statutowe:
„Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym” (507-09-02-51)

Celem badań było dalsze wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Fizyki poprzez badania podstawowe w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Rozwój Instytutu Fizyki to nowe zadania badawcze, przygotowanie nowych specjalności naukowo-badawczych przy realizacji tematu badawczego, występowanie o wnioski grantowe, poszerzenie współpracy naukowej o inne ośrodki badawczo-naukowe.

07.03.2014

Badania naukowe w roku akademickim 2012/2013

W kategori

Ważniejsze zadania badawcze realizowane w Instytucie Fizyki:
1. Badania w zakresie optyki kwantowej.
2. Badania luminescencji, spektroskopia EPR, NMR, FMR.
3. Metody matematyczne w fizyce klasycznej i kwantowej.
4. Magnetyzm molekularny (modelowanie niskowymiarowych kwantowych magnetyków molekularnych).
5. Nanostruktury/nanomateriały z użyciem cząstek magnetycznych.
6. Zjawiska transportowe molekuł, jonów, nanocząstek.
7. Przejścia fazowe, zjawiska krytyczne, fluktuacje.
8. Układy nieliniowe w fizyce (w tym fizyka solitonów).

03.10.2013

Wydział Fizyki i Astronomii – nowy ranking jednostek naukowych

W kategori

W wyniku kolejnej oceny parametrycznej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 roku Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskał kategorię naukową A i jest na ósmym miejscu w Polsce w grupie jednostek jednorodnych, tj. innych wydziałów fizyki lub fizyki i Astronomii.

03.10.2013

Współprace naukowe (2008-2011)

W kategori

Współprace naukowe Instytutu Fizyki Uniwersitetu Zielonogórskiego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi za ostatnie cztery pełne lata (2008-2011). Punkty na mapie oznaczają wspólną publikację, wspólnie zorganizowaną konferencję naukową lub wspólny grant badawczy

24.05.2012

Scientific Achievements in 2010/2011 academic year

W kategori

Basic research at the Institute of Physics in the academic year 2010/2011 has the character of both theoretical and experimental. It concerns the following issues:
– Theoretical research : quantum optics, physics of elementary particles, high energy physics, solid state physics, statistical physics, mathematical physics and methods of modeling many particles. physics in biomedical applications,
– Experimental research: electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy, ferromagnetic resonance (FMR), physics of luminescence centers in solids, magnetic and optical properties of ordered and disordered materials.
– Theoretical and experimental studies carried out jointly: ferromagnetic resonance method, new materials / nanomaterials, physics of signals/electrocardiology.
The first three places in the ranking of publications of the Institute of Physics for last full four years belong to professors: Wieslaw Leonski, Jaroslaw Piskorski and Bohdan Padlyak, respectively.
The first places in the ranking of publications in the Institute of Physics for the period 2010-2011, taking into account the scoring given by Ministry of Science and Higher Education for research journals belong to: prof. Wiesław Leoński, prof. Andrzej Drzewiński, prof. Maria Przybylska, dr. Piotr Jachimowicz, prof. Bohdan Padlyak, dr. Artur Barasiński.

30.04.2012

Pracownicy WFiA w grancie MAESTRO

W kategori

W ramach pierwszego konkursu NCN dla doświadczonych badaczy MAESTRO dwóch pracowników Wydziału Fizyki i Astronomii: prof. dr hab. Andrzej J. Maciejewski z Instytutu Astronomii i dr hab. M. Przybylska z Instytutu Fizyki, uczestniczy w projekcie "Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych", kierowanym przez prof. dr hab. Marka Kusia z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Projekt będzie realizowany przez najbliższe trzy lata. Konkurs NCN dla doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe ogłoszono w trzech kategoriach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. W kategorii nauk ścisłych i technicznych zakwalifikowano do finansowania 29 projektów.

19.03.2012

Kolejny grant promotorski w Instytucie Fizyki

W kategori

W dniu 4 lutego 2011r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszej doktorantce Pani mgr Joannie Karolinie Kaladze został przyznany grant promotorski dla realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego”. Kierownikiem grantu i promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Wiesław Leoński prof. UZ. Należy podkreślić, że Pani mgr Kalaga jest już współautorką sześciu artykułów w recenzowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej w tym trzech ocenianych na 32 punkty wg listy MNiSW (Physical Review E, Physics Letters A, Journal of Non-Crystalline Solids). Informacje o przyznaniu grantu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
https://osf.opi.org.pl/app/aawi/wynikiKonkursow.do?kryteriaWyszukiwania=

Granty badawcze dla młodych fizyków

W kategori

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 grudnia br. poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach programu pn. “Iuventus Plus”. Zgodnie z założeniami program ten jest adresowany do młodych pracowników naukowych oraz doktorantów, którzy w swoim dorobku posiadają już publikacje w wiodących czasopismach naukowych. Jego celem jest wsparcie finansowe badań, które ułatwi ich owocną kontynuację oraz wesprze upowszechnienie wyników. Przyznane środki jeszcze w tym roku zostaną przekazane w całości wykonawcom projektów. Szczegóły można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wyn...

W przypadku Instytutu Fizyki konkursy wygrali:
- dr inż. Artur Barasiński (tematyka: modelowanie własności magnetycznych układów łańcuchów z jonami ziem rzadkich)
- mgr Piotr Jachimowicz – doktorant (tematyka: własności najcięższych jąder atomowych)
- mgr Sebastian Żurek (tematyka: modelowanie procesu translokacji przez błony biologiczne)

Międzynarodowe Towarzystwo Holterowskiej i Nieinwazyjnej Elektrokardiologii

W kategori

Dr Jarosław Piskorski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany w 2010 roku członkiem stowarzyszonym ISHNE (Fellows of ISHNE - International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Zaszczytu tego dostąpiło dziewiętnaście osób na świecie w tym tylko dwóch Polaków. Drugim uhonorowanym Polakiem jest dr hab. Przemysław Guzik z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.