Trzy specjalności
 
  Kierunek FIZYKA
na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
Informacje o rekrutacji:
tel. (68) 328 32 70
tel. (68) 328 29 36
tel. (68) 328 29 37
 
Wydział Fizyki i Astromii
ul. prof. Z. Szafrana 4A 
65-516 Zielona Góra
tel. (68) 328 32 78
fax. (68) 328 28 80
 
Instytut Fizyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel. +48 (068) 328-2919
fax. +48 (068) 328-2920
 
Instytut Astronomii
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-246 Zielona Góra
tel./fax (+48) 68 3287360,

Ogólne zasady kwalifikacji na studia

I STOPIEŃ

Na studia będą przyjmowani, którzy uzyskali największą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne. Punkty rankingowe R wyliczane będą według wzoru:

 

R = 0,20m1 + 0,20m2+ 0,05p1 + 0,05p2 + 0,05o1 +0,05o2 + 0,20d1 +0,20d2,

gdzie:

   m1, m- punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki,
   p1, p- punkty za część pisemną egzaminu z języka polskiego,
   o1, o- punkty za część pisemną egzaminu z języka obcego nowożytnego,
   d1, d- punkty za część pisemną egzaminu z przedmiot do wyboru: fizyka i astronomia, informatyka.

Indeksy 1 i 2 oznaczają poziom podstawowy i rozszerzony. 

   Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym że:   
      w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości („nowa" matura) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.
  Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów z tego przedmiotu.
  Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji: (dotyczące olimpijczyków, osób ze ,,starą maturą” itp.) na uczelnianej stronie rekrutacyjnej,  oraz w dziekanacie.  
  Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się tutaj.
  Kandydat na studia rejestruje się przy pomocy systemu Rejestracji Elektronicznej. 
 

II STOPIEŃ

Sudia drugiego stopnia mogą podjąć osoby, które mają tytuł zawodowy  licencjata,  inżyniera.

  Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:

      za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
      za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. 

  Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

      zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera),
      pokrewny, gdy jest to kierunek: astronomia, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, matematyka.

  W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

      jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
      jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
      nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:

N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2

gdzie:

M - jest maksymalną,  m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

 

III STOPIEŃ

Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych, z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.

O przyjęciu kandydata decydować będą dotychczasowe osiągnięcia kandydata, jego predyspozycje ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie będą podlegali ocenie według następującego systemu punktowego:

1.  Zasada przeliczania oceny (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty wg wzoru: P = 6 W – 10.

2.  Zasada przyznawania punktów z języka angielskiego. Kandydat otrzymuje 2 punkty za zdanie następujących egzaminów:

      państwowy,
      First Certificate in English,
      TOEFL z wynikiem co najmniej 550 punktów,
      inny porównywalny.

3.  Zasada uwzględniania działalności naukowej. Za wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje itp. kandydat może uzyskać maksymalnie10 punktów.

4.  Zasada uwzględniania zgodności dyscypliny naukowej kandydata z profilem naukowym wydziału. Komisja weźmie pod uwagę zgodność dyscypliny naukowej, którą reprezentuje kandydat z profilem naukowym wydziału oceniając ją w skali od 0 do 6 punktów.

5.  Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 12 punktów. Od kandydata oczekuje się gruntownej znajomości wybranej dyscypliny nauki, przedstawienia wyników pracy magisterskiej, a także przedstawiania własnych zainteresowań naukowych. 

Wynik w rekrutacji jest równy sumie uzyskanych punktów i wynosi co najwyżej 50. Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 27.

Copyright © 2014 Fizyka ogólna, webmaster: Wojciech Szumiński