Odyseja Kosmiczna 2018
XIX Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Zielona Góra, 21 - 23.09.2018

O Forum:

Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualności ze świata nauk przyrodniczych, umożliwienie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych wymiany poglądów i doświadczeń związanych z nauczaniem tych przedmiotów oraz integracja nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi. Konferencje z tego cyklu mają charakter ogólnopolski i tradycyjnie odbywają się na terenie i przy wsparciu organizacyjnym uczelni wyższych. W tym roku organizatorem forum jest Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kilka słów o Wydziale Fizyki i Astronomii:

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w którego skład wchodzą Instytut Astronomii oraz Instytut Fizyki, posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego z fizyki oraz astronomii. Dydaktyka na Wydziale prowadzona jest na studiach wszystkich trzech stopni (licencjackie, magisterskie i doktoranckie) na kierunkach Fizyka, Fizyka Medyczna i Astronomia.
Pracownicy Instytutu Astronomii im. prof. Janusza Gila zajmują się prowadzeniem badań dotyczących szybko zmiennych źródeł astrofizycznych oraz astrofizycznych źródeł promieniowania grawitacyjnego, fizyki promieniowania pulsarów i magnetarów, struktury ośrodka międzygwiazdowego i jego wpływu na rozpraszanie sygnału radiowego, a także zachowania układów dynamicznych współczesnej mechaniki nieba i astrodynamiki. Badania prowadzone są w ramach międzynarodowych projektów przy wykorzystaniu najnowszej infrastruktury badawczej, takich jak zespół LIGO-VIRGO, który potwierdził istnienie fal grawitacyjnych w 2016 roku, czy zespół badawczy Międzynarodowego Teleskopu LOFAR – w ramach polskiego konsorcjum POLFAR. Z kolei obserwacje w zakresie optycznym umożliwia realizacja projektu Astronomy and Science Centre: Największy Publiczny Teleskop na Świecie, który realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Instytut Fizyki prowadzi badania zarówno z zakresu fizyki doświadczalnej – badania spektroskopowe, badanie nowych materiałów i nanomateriałów funkcjonalnych w nanomedycynie, jak i fizyki teoretycznej – zagadnienia symetrii mikroświata, optyki i informatyki kwantowej, fizyki magnetyzmu, modelowania nowych materiałów funkcjonalnych, fizyki nanostruktur, metod symulacji komputerowych i analiz statystycznych, metod matematycznych fizyki, mechaniki analitycznej i układów nieliniowych oraz astrofizyki wysokich energii. Warto wspomnieć, że badania poświęcone fizyce medycznej przyniosły pracownikom Wydziału znaczące sukcesy naukowe: odkrycie asymetrii rytmu serca (wraz z naukowcami z Poznania) czy wynalezienie najszybszego na świecie algorytmu do obliczania biomedycznego parametru SampEn.
Dodajmy, że podczas ubiegłorocznej oceny prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Wydział otrzymał kategorię A klasyfikując się wysoko w skali całego kraju. Co więcej, dzięki dorobkowi naukowemu Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017 w dziedzinie Natural Sciences. Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie.

Dlaczego Odyseja Kosmiczna?

Hasło tegorocznej konferencji to Odyseja Kosmiczna. Nawiązuje ono do tematyki badań prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, których naturalnymi odbiorcami są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych kształcący przyszłych kandydatów na studia na naszych wydziałach.

Komitet Naukowy Forum

  • prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - przewodniczący
  • prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
  • dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ
  • Komitet Organizacyjny Forum

  • dr hab. Maria Przybylska, profesor UZ - przewodnicząca
  • Agnieszka Bereś
  • Marzena Wolny
  • Krystyna Szarowska
  • Waldemar Grabowski
  • Konrad Colle